Wat is het VO Verantwoordingsorgaan

De plaats van het VO in de besluit- en overlegorganen van het Pensioenfonds

Het bestuur van het pensioenfonds is paritair samengesteld uit leden namens de werkgeversorganisaties en vakbonden. Er zijn twee voorzitters benoemd, een namens de werkgevers en een namens de vakbonden. Deze voorzitters voeren bij een jaarlijkse toerbeurt hun taak uit.

Het bestuur van het pensioenfonds heeft een Raad van toezicht (RvT) benoemd op bindende voordracht door het VO. Het VO is een overleg- en controleorgaan dat is ingesteld op basis van de wet ‘Versterking Bestuur Pensioenfondsen’ (juli 2013).

Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan VO

Het VO gaat over medezeggenschap van werkgevers, deelnemers en gepensioneerden. Bij het Pensioenfonds Detailhandel  telt dit orgaan 14 leden, verdeeld over de volgende vertegenwoordiging: namens de werkgevers één lid, de vakbond FNV zeven leden, de vakbond CNV twee leden, en namens de VGD vier leden.

De VO-leden vanuit de VGD worden benoemd door het bestuur van de VGD. Deze vier leden zijn: Ton Boonekamp, Arnold van Dantzich, Bart van Wijck en Kees Dambrink als bestuursleden van de VGD.

Rechten en Bevoegdheden van het VO

Het VO heeft rechten en bevoegdheden die zijn vastgelegd in de wet ‘Versterking Bestuur Pensioenfondsen’:

Rechten:

  • Het bestuur van het pensioenfonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop dat is uitgevoerd;
  • Het VO heeft recht op informatie over het opstellen van een herstelplan door het Bestuur en het aanstellen van bewindvoerders;
  • Het VO heeft recht om een oordeel te geven over het handelen van het Bestuur, het door het Bestuur uitgevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst;
  • Het VO heeft adviesrecht over beleid ten aanzien van beloningen, vorm en inrichting van de RvT (Raad van Toezicht), de profielschets van de RvT, het communicatiebeleidsplan, overdrachtverplichtingen, liquidatie en fusies, de uitvoeringsovereenkomst met de werkgevers en de rechtsvorm van het fonds;
  • Het VO heeft recht op het geven van ongevraagd advies.

Bevoegdheid:

  • Het VO heeft de bevoegdheid om een bindende voordracht te doen voor de aanstelling van de RvT.

Hoe werkt het VO?

Het VO brengt periodiek verslag uit van de werkzaamheden aan het bestuur van de VGD. Het jaarverslag van het VO is ook opgenomen in het jaarverslag van het Pensioenfonds. In dit verslag worden taak, organisatie en werkwijze beschreven.

Het VO heeft een jaarplan en stelt jaarlijks speerpunten vast.

Het VO vergadert regelmatig met het bestuur van het Pensioenfonds, organiseert themadagen, woont themadagen van de Pensioenfederatie bij en neemt deel aan speciale sessies georganiseerd door het bestuur van het Pensioenfonds.

Hoe belangrijk is het VO?

Het VO is een belangrijk overleg- en controleorgaan. Voor de VGD zijn zij dé gesprekspartner bij het bestuur van het Pensioenfonds. Op deze manier kunnen deelnemers en gepensioneerden invloed uitoefenen op het beleid van het fonds. Het recht op informatie, adviesrechten en voordragen van de leden voor de RvT geven handvaten. Het VO, gevoed door het bestuur van de VGD, kan ook zelf ideeën aandragen en ongevraagd advies geven aan het bestuur van het pensioenfonds.

Het VO let op evenwichtige belangenafweging bij besluiten van het bestuur van het Pensioenfonds. De leden van de VGD kunnen vragen stellen via info@V-G-D.nl  Via dit e-mailadres kunnen ook individuele klachten en/of problemen kenbaar worden gemaakt.  

Hoe communiceert het VO?

Het Pensioenfonds Detailhandel informeert deelnemers en gepensioneerden via de website van het pensioenfonds en via de magazines Jij&Wij en de Pensioenkrant.

Het VO communiceert met de leden van de VGD door middel van de website van de VGD en bij actuele zaken middels nieuwsbrieven van de VGD.

De resultaten van de onderlinge vergaderingen van het VO en met het bestuur van het Pensioenfonds worden, voor zover deze niet belast zijn met een opgelegde geheimhouding, vermeld op de website van de VGD.

Onderdeel van