Profiel van de vereniging

De VGD heeft zich, vanaf de oprichting in 1987, ontwikkeld tot een belangenvereniging voor alle gepensioneerden van elk ondernemings-bedrijfstakpensioenfonds in Nederland, gerelateerd aan de detailhandel, als ook de werkenden van 60+ die nog pensioen opbouwen en de partners en nabestaanden. Het aantal potentiële leden bedraagt ongeveer 300.000. Door deze ontwikkeling kunnen wij doorgroeien waardoor wij de belangen van vele leden nog beter kunnen behartigen.

OutFit en website

De belangrijkste contactorganen van de VGD zijn:
• de website: www.v-g-d.nl,
• de periodieke kwartaaluitgave OutFit, waarin nieuws, actualiteiten en ontwikkelingen in pensioenland aan de orde komen. Bij actuele zaken maken wij ook gebruik van nieuwsbrieven welke per mail aan onze leden worden gezonden

 

De praktijk

In de praktijk fungeert de vereniging voor individuele vragen over pensioenen als filter voor en doorgeefluik aan de betreffende pensioenfondsen.
Collectieve pensioenkwesties worden gekanaliseerd, geobjectiveerd, bespreekbaar gemaakt en zo nodig na extern advies, ingebracht bij het bestuur en andere organen van de relevante pensioenfondsen. Algemene pensioenvraagstukken worden ingebracht bij de landelijke pensioencircuits.
Collectieve wensen en vraagstukken met betrekking tot de uitvoering c.q. uitvoerder van de pensioenregeling worden rechtstreeks met de betreffende pensioenuitvoerder opgenomen. Resultaten worden via OutFit en de website bekendgemaakt.

De vereniging VGD is aangesloten bij de Koepel gepensioneerden, KG. De Koepel vertegenwoordigt ruim 300.000 gepensioneerden van de aangesloten lidververingingen en is de gesprekspartner bij de overheid, politiek en andere overlegorganen op landelijk niveau.

Diensten, zoals hulp bij belastingaangifte en individuele juridische ondersteuning worden niet door de vereniging verleend. Hiervoor kunt u terecht bij andere instanties.

Op basis van de wetgeving draagt de vereniging kandidaten voor, voor de besturen en andere organen van de betreffende pensioenfondsen. In het verleden heeft deze werkwijze zich bewezen en het vertrouwen in partijen, regeling en uitvoering, aanzienlijk bevorderd.
We sluiten collectieve overeenkomsten, zoals verzekeringen en voordeelpassen bij ondernemingen, wat door de leden van groot belang wordt geacht.
Bij vraagstukken is de vereniging spreekbuis.

Werving en financiering

Gepensioneerden, die een pensioen ontvangen en werkenden van 60+ die een pensioen opbouwen bij een pensioenfonds, gerelateerd aan de detailhandel, maar ook hun partners of nabestaanden, kunnen lid worden van de vereniging. Actieve werving van leden is noodzakelijk omdat de vereniging door natuurlijk verloop jaarlijks circa 7,5% van de leden verliest. Werving is alleen mogelijk als nieuwe potentiele leden bij de vereniging bekend worden. In de nu geldende wet is vastgelegd dat besturen van pensioenfondsen gehouden zijn het bestaan van een belangenvereniging  bekend te maken aan onze doelgroep. Het verstrekken van NAW gegevens door de pensioenfondsen is door de bepalingen in de AVG wet niet toegestaan. Wij zullen dus als vereniging met de hulp van onze leden zelf actief moeten werven. Door de vele kleine aanvullende pensioentjes van de leden is alleen een lage contributie haalbaar. De vereniging drijft daarom vooralsnog geheel op vrijwilligers.

Lidmaatschap VGD: Kan iedereen lid worden van de vereniging? Natuurlijk wil de vereniging zoveel mogelijk leden. Toch zijn er beperkingen en staat het lidmaatschap van de vereniging alleen open voor personen die:

• Een pensioen ontvangen van een in Nederland gevestigd pensioenfonds uit de detailhandel in de breedste zin van het woord.

• Werkenden die nu nog actief zijn in de detailhandel en pensioen opbouwen, en 60 jaar of ouder zijn.

• Partner en nabestaande van een lid zijn.

• Een uitkering ontvangen door een beëindigde arbeidsrelatie, zoals een WAO-uitkering of afvloeiingsregeling en zo een pensioenaanspraak hebben op een pensioenfonds uit de detailhandel.

 

Aanmelden

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier, maar ook direct via Lid worden. Na ontvangst van uw aanmelding worden uw gegevens gecontroleerd en wordt u een persoonlijk registratienummer (5-cijferig lidnummer) toegekend. Dit registratienummer vindt u altijd op de adressticker van ons informatieblad OutFit. Raakt u uw registratienummer kwijt, dan kunt u het opnieuw opvragen bij de ledenadministratie: ledenadministratie@v-g-d.nl.

Contributie

De contributie bedraagt minimaal € 15,00 per jaar per persoon, dus voor € 1,25 per maand worden uw belangen behartigd! Dit bedrag is zo laag mogelijk gehouden om iedereen in de gelegenheid te stellen lid te worden. Uiteraard is een extra vrijwillige bijdrage ter dekking van de kosten zeer welkom. "En dan te bedenken dat uw voordeel bij Zilveren Kruis al snel kan oplopen tot € 50 per jaar of meer en zelfs het dubbele als uw partner ook verzekerd is bij Zilveren Kruis. Zo is uw contributie snel terugverdiend!"

Contributiebetaling

Om kosten te besparen innen wij de contributie met een machtiging voor automatische incasso. Een eenmaal verstrekte machtiging kunt u te allen tijde weer intrekken. Als u het niet eens bent met de incasso kunt u zelf of via uw bank het bedrag binnen 56 dagen laten terugboeken (storneren). Daarna kunt u uw bank nog binnen 13 maanden na de incasso vragen het bedrag terug te storten.

U kunt natuurlijk ook uw contributie en eventuele vrijwillige bijdrage zelf storten op rekening NL 66 INGB 0000423595 ten name van Ver. van Gepensioneerden uit de Detailhandel te Heemstede, onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer.

Onderdeel van