Wat doet het

Pensioenfonds detailhandel:

Het VO stelt jaarlijks, zo ook 2022 voor 2023 een werkplan op. Daarin zijn de ambitie en de taken beschreven.

Kort gezegd is de ambitie om een volwassen onderdeel te zijn van het bestuurlijk kader (Bestuur, Raad van Toezicht, Verantwoordingsorgaan.)

Het VO ziet toe op een evenwichtige afweging van belangen bij de besluitvorming door het Bestuur. Besluiten zullen worden getoetst aan de gevolgen voor de betrokken doelgroepen.

Daarnaast heeft het VO ook wettelijk geborgde taken en adviesrechten, zoals reeds beschreven in de bovenstaande tekst.

Omdat de strategie van het Bestuur gericht is op het zijn van het toonaangevende pensioenfonds in de branches van de handel is adviesrecht over overnames belangrijk.

 

Werkwijze van het VO.

Het VO heeft de beschikking over een ambtelijk secretaris. Het dagelijks bestuur van het VO bestaat uit de voorzitter en de Vice-voorzitter, ondersteund door de ambtelijk secretaris.

Onderwerpen worden voorbereid in vier werkgroepen: Risk en Finance, pensioenen, vermogensbeheer, en communicatie. Dit loopt gelijk op met de werkgroepen van het bestuur.

De resultaten worden besproken binnen het VO.

Het VO vergadert regelmatig in eigen kring en bereidt de vergadering met het Bestuur voor. Het VO vergadert daarna met het Bestuur. Daarnaast nemen VO leden deel aan themadagen, bv. van de Pensioenfederatie.

 

Speerpunten van het VO Detailhandel.

Voor 2023 worden de volgende speerpunten benoemd:

1. Communicatiebeleid.

Het VO heeft positief geadviseerd over het driejaarlijks communicatiebeleidsplan. Afgesproken is dat het VO voortdurend betrokken wordt bij het communicatiebeleid. Op initiatief van het VO zal een verkort jaarverslag worden gepubliceerd.

2. Verbeteringen in het pensioenadministratiesysteem samen met Cap Gemini.

Mede door de coronapandemie is het invoeren van het nieuwe administratiesysteem niet zonder problemen verlopen. De efficientie van het systeem en daarmee de kosten per deelnemer liggen aanzienlijk hoger dan gepland.

Er worden nu veranderingen aangebracht die zowel voor de gebruikers als voor de kosten aanzienlijke verbeteringen moeten betekenen.

3. Invoeren van de nieuwe pensioenwet.

Via voorlichting van het bedrijfsbureau, het gebruik van de studiedag en het materiaal dat door b.v. de pensioenfederatie beschikbaar komt bereidt het VO zich voor op de gesprekken met sociale partners (pensioenplatform detailhandel) en bestuur om tijdig een gedegen oordeel te kunnen geven over de plannen voor het nieuwe pensioenstelseldat in 2023 of 2024 zal moeten ingaan.

 

Verdere activiteiten.

Verdere informatie is te vinden in het jaarverslag van het VO, dat is opgenomen in het jaarverslag van het fonds. www.pensioenfondsdetailhandel.nl Een verkort jaarverslag is op de website beschikbaar.

 

 

Onderdeel van