31 juli 2020

Het Verantwoordingsorgaan (VO) en het nieuwe pensioencontract.

Sociale partners (werkgevers en werknemersverenigingen in de Detailhandel) bepalen samen de inhoud van de pensioenregeling. Het pensioenfonds (bestuur) gaat na of deze wensen vervuld kunnen worden en welke premie daarbij hoort.

15 juli jl. werden VO en Raad van Toezicht door het Bestuur bijgepraat over de gevolgen van het pensioenakkoord voor het Pensioenfonds Detailhandel.

Door het Bestuursbureau werd een uitgebreide presentatie gegeven.

Het Bestuur van het pensioenfonds kiest voor Het Nieuwe Contract:

Het persoonlijk pensioenvermogen wordt opgebouwd door inkomsten uit premie en rendementen op collectieve beleggingen, het pensioen wordt uitgekeerd uit dit vermogen. De uitkomsten voor het pensioen kunnen hoger of lager zijn dan verwacht want deze bewegen mee met de beleggings- opbrengsten

Bij het toerekenen van het rendement op de beleggingen zal rekening worden gehouden met de risicohouding van de groepen deelnemers. Uitgangspunt is dat jongeren meer risico willen lopen dan ouderen omdat jongeren een langere looptijd hebben om de gevolgen op te vangen. Of dit zo is, is de vraag. Wij zullen he bestuur hierover kritisch bevragen.

Er komt een solidariteitsfonds om schokken in de beleggingsresultaten op te vangen. De kosten hiervan worden gefinancierd uit de premie en uit eventuele overrendementen.

Er komt een nieuwe regeling voor nabestaanden. Het partnerpensioen voor actieve deelnemers wordt op risicobasis vorm gegeven. Voor gepensioneerden verandert niets.

Bij pensionering kan een bedrag ineens van 10% worden opgenomen.

De doorsneepremie vervalt. In de overgangsfase  kan dit nadelige gevolgen hebben voor de groep deelnemers van rond de 40 jaar. De compensatie hiervoor  moet komen de nieuwe premie, en/of toekomstige  rendementen. De kosten voor de compensatie zijn fondsafhankelijk en lijken voor Pensioenfonds Detailhandel te overzien. Wij zullen de compensatie voor het afschaffen van de doorsneepremie zeer kritisch volgen.

Het Pensioenfonds Bestuur maakt een transitieplan om te komen van de oude naar de nieuwe regeling. De bedoeling is dat dit collectief gebeurt.  De uniforme rekenregels voor de transitie moeten nog door de wetgever worden vastgesteld. Werkgevers- en werknemersorganisaties stellen de nieuwe pensioenregeling en de transitieplan vast. Het VO heeft bezwaarrechten op het transitieplan en de daarbij gemaakte keuzes.

Het Bestuur maakt ook een communicatieplan op collectief en individueel niveau. Reeds eerder is afgesproken dat het VO bij communicatieplannen wordt betrokken.

Het Bestuur is voornemens de transitie naar het nieuwe contract binnen enkele jaren te voltooien. Dit betekent dat de huidige contract nog enkel jaren blijft bestaan.

 

Uw vertegenwoordigers in het VO maken zich zorgen over de ontwikkeling van de kosten van de huidige pensioenregeling. De premie in de toekomst zal kostendekkend moeten zijn. Dat is nu niet het geval waardoor tekorten uit het vermogen van het fonds moeten worden aangevuld. Dit is een subsidie van ouderen naar jongeren.

Het Bestuur zal zich hierover beraden aan de hand van scenario’s : hogere premie en/of lagere opbouw. In eerste instantie wordt hierover overlegd met Sociale Partners, maar het VO zal zeker inbreng leveren.

Het VO zal alle besluiten beoordelen op evenwichtige belangenafweging d.w.z. dat bij de beoordeling gekeken wordt naar effectiviteit, proportionaliteit (evenredigheid), continuïteit en solidariteit (generaties helpen elkaar).

 

Het Bestuur van het gesloten Pensioenfonds Wonen is voornemens om de verplichtingen en bezittingen voor 1 jan 2022 over te dragen. Het nieuwe pensioencontract is voor dit fonds vooralsnog niet relevant.

Onderstaande links naar de verschillende websites die ook steeds actueel nieuws opnemen.

www.koepelgepensioneerden.nl

www.pensioenfondsdetailhandel.nl

www.pensioenfondswonen.nl