21-10-2020

HET NIEUWE PENSIOENKONTRAKT IN DE MAAK.

Voor de zomer is met veel geweld overeenstemming bereikt inzake het nieuwe pensioencontract. Er moet nog veel worden uitgewerkt voor het -op zijn vroegst per 1 januari 2022 – zal kunnen worden ingevoerd. Met name de wetgeving moet nog worden opgetuigd. Maar ook de rekenregels waarmee de huidige pensioentoezeggingen worden omgezet in individueel pensioenkapitaal moeten worden vastgesteld.

De kans dat dat allemaal klaar is zodat per 1 jan. 2022 begonnen kan worden in het nieuwe stelsel moeten we voorlopig niet te groot veronderstellen.  Er is tenslotte niet voor niets een maximale overgangstermijn tot 1 jan. 2026 vastgelegd. Dat het daarna wat stil geworden is op het pensioenfront heeft niet alleen met de vakantietijd te maken. Voor ons pensioenfonds lopen de gemaakte afspraken per 31 december af. Voor 2021 moeten nieuwe afspraken gemaakt worden. Het vervelende daarbij is dat de rente alsmaar lager wordt en dat betekent dat de pensioenpremie alsmaar hoger moet worden.

Tot de financiële crisis van 2008 kon je er mee rekenen dat € 1 premie-inleg gemiddeld € 4 pensioenkapitaal opleverde , omdat het ingelegde geld langdurig veel rendement opbracht. Na deze crisis daalde de rente tot nog niet eerder vertoonde, zelfs negatieve waarden en werd bovendien een veel voorzichtiger beleggingsbeleid vereist met minder geld voor aandelenbeleggingen.

En wat is de zin van premiebetalingen voor pensioen als je zo ongeveer alleen de ingelegde premie terug krijgt?

De laatste jaren moest daarom de premie al omhoog en de toezegging omlaag. Pensioen werd fors duurder. In deze situatie moeten sociale partners nu voor de komende jaren een nieuwe premie-overeenkomst afsluiten, en in ieder geval iets bedenken dat iedereen tevreden stelt voor het komende jaar. Dat is niet eenvoudig , maar de tijd dringt. En hoe voorkom je daarbij dat degenen die in het verleden hebben ingelegd (gepensioneerden , slapers , maar ook actieven) meebetalen om de nieuwe toezeggingen nog enigszins op peil te houden?

Het zal daarom nog wel even duren voor er witte rook uit de schoorsteen van het BPfD komt. Uw vertegenwoordigers in het Verantwoordingsorgaan zullen de bereikte resultaten kritisch beoordelen en u hierover zo spoedig mogelijk berichten.

 

31 juli 2020

Het Verantwoordingsorgaan (VO) en het nieuwe pensioencontract.

Sociale partners (werkgevers en werknemersverenigingen in de Detailhandel) bepalen samen de inhoud van de pensioenregeling. Het pensioenfonds (bestuur) gaat na of deze wensen vervuld kunnen worden en welke premie daarbij hoort.

15 juli jl. werden VO en Raad van Toezicht door het Bestuur bijgepraat over de gevolgen van het pensioenakkoord voor het Pensioenfonds Detailhandel.

Door het Bestuursbureau werd een uitgebreide presentatie gegeven.

Het Bestuur van het pensioenfonds kiest voor Het Nieuwe Contract:

Het persoonlijk pensioenvermogen wordt opgebouwd door inkomsten uit premie en rendementen op collectieve beleggingen, het pensioen wordt uitgekeerd uit dit vermogen. De uitkomsten voor het pensioen kunnen hoger of lager zijn dan verwacht want deze bewegen mee met de beleggings- opbrengsten

Bij het toerekenen van het rendement op de beleggingen zal rekening worden gehouden met de risicohouding van de groepen deelnemers. Uitgangspunt is dat jongeren meer risico willen lopen dan ouderen omdat jongeren een langere looptijd hebben om de gevolgen op te vangen. Of dit zo is, is de vraag. Wij zullen he bestuur hierover kritisch bevragen.

Er komt een solidariteitsfonds om schokken in de beleggingsresultaten op te vangen. De kosten hiervan worden gefinancierd uit de premie en uit eventuele overrendementen.

Er komt een nieuwe regeling voor nabestaanden. Het partnerpensioen voor actieve deelnemers wordt op risicobasis vorm gegeven. Voor gepensioneerden verandert niets.

Bij pensionering kan een bedrag ineens van 10% worden opgenomen.

De doorsneepremie vervalt. In de overgangsfase  kan dit nadelige gevolgen hebben voor de groep deelnemers van rond de 40 jaar. De compensatie hiervoor  moet komen de nieuwe premie, en/of toekomstige  rendementen. De kosten voor de compensatie zijn fondsafhankelijk en lijken voor Pensioenfonds Detailhandel te overzien. Wij zullen de compensatie voor het afschaffen van de doorsneepremie zeer kritisch volgen.

Het Pensioenfonds Bestuur maakt een transitieplan om te komen van de oude naar de nieuwe regeling. De bedoeling is dat dit collectief gebeurt.  De uniforme rekenregels voor de transitie moeten nog door de wetgever worden vastgesteld. Werkgevers- en werknemersorganisaties stellen de nieuwe pensioenregeling en de transitieplan vast. Het VO heeft bezwaarrechten op het transitieplan en de daarbij gemaakte keuzes.

Het Bestuur maakt ook een communicatieplan op collectief en individueel niveau. Reeds eerder is afgesproken dat het VO bij communicatieplannen wordt betrokken.

Het Bestuur is voornemens de transitie naar het nieuwe contract binnen enkele jaren te voltooien. Dit betekent dat de huidige contract nog enkel jaren blijft bestaan.

 

Uw vertegenwoordigers in het VO maken zich zorgen over de ontwikkeling van de kosten van de huidige pensioenregeling. De premie in de toekomst zal kostendekkend moeten zijn. Dat is nu niet het geval waardoor tekorten uit het vermogen van het fonds moeten worden aangevuld. Dit is een subsidie van ouderen naar jongeren.

Het Bestuur zal zich hierover beraden aan de hand van scenario’s : hogere premie en/of lagere opbouw. In eerste instantie wordt hierover overlegd met Sociale Partners, maar het VO zal zeker inbreng leveren.

Het VO zal alle besluiten beoordelen op evenwichtige belangenafweging d.w.z. dat bij de beoordeling gekeken wordt naar effectiviteit, proportionaliteit (evenredigheid), continuïteit en solidariteit (generaties helpen elkaar).

 

Het Bestuur van het gesloten Pensioenfonds Wonen is voornemens om de verplichtingen en bezittingen voor 1 jan 2022 over te dragen. Het nieuwe pensioencontract is voor dit fonds vooralsnog niet relevant.

Onderstaande links naar de verschillende websites die ook steeds actueel nieuws opnemen.

www.koepelgepensioneerden.nl

www.pensioenfondsdetailhandel.nl

www.pensioenfondswonen.nl