De VGD heeft zich, vanaf de oprichting in 1987, ontwikkeld tot een belangenvereniging voor alle gepensioneerden van elk ondernemings-bedrijfstakpensioenfonds in Nederland, gerelateerd aan de detailhandel. Het aantal potentiële leden bedraagt ongeveer 300.000. Door deze ontwikkeling kunnen wij doorgroeien waardoor wij de belangen van vele gepensioneerden nog beter kunnen behartigen.

OutFit en website

De belangrijkste contactorganen van de VGD zijn:
• de website: www.v-g-d.nl,
• de periodieke kwartaaluitgave OutFit, waarin nieuws, actualiteiten en ontwikkelingen in pensioenland aan de orde komen.

De praktijk

In de praktijk fungeert de vereniging voor individuele vragen over pensioenen als filter voor en doorgeefluik aan de betreffende pensioenfondsen.
Collectieve pensioenkwesties worden gekanaliseerd, geobjectiveerd, bespreekbaar gemaakt en zo nodig na extern advies, ingebracht bij het bestuur en andere organen van de relevante pensioenfondsen. Algemene pensioenvraagstukken worden ingebracht bij de landelijke pensioencircuits.
Collectieve wensen en vraagstukken met betrekking tot de uitvoering c.q. uitvoerder van de pensioenregeling worden rechtstreeks met de betreffende pensioenuitvoerder opgenomen. Resultaten worden via OutFit en de website bekendgemaakt.
Diensten, zoals hulp bij belastingaangifte en individuele juridische ondersteuning worden door andere instanties geleverd.

Op basis van de nieuwe wetgeving draagt de vereniging kandidaten voor, voor de besturen en andere organen van de betreffende pensioenfondsen. In het verleden heeft deze werkwijze zich bewezen en het vertrouwen in partijen, regeling en uitvoering, aanzienlijk bevorderd.
We sluiten collectieve overeenkomsten, zoals verzekeringen en voordeelpassen bij ondernemingen, wat door de leden van groot belang wordt geacht.
Bij vraagstukken is de vereniging spreekbuis.

Werving en financiering

Gepensioneerden, die een pensioen ontvangen van een pensioenfonds, gerelateerd aan de detailhandel, en ook hun partners of nabestaanden, kunnen lid worden van de vereniging. Actieve werving van leden is noodzakelijk omdat de vereniging door natuurlijk verloop jaarlijks circa 7,5% van de leden verliest. Werving is alleen mogelijk als nieuwe gepensioneerden bij de vereniging bekend worden. In het nu goedgekeurde wetsvoorstel is vastgelegd dat besturen van pensioenfondsen gehouden zijn hieraan mee te werken. Zo kan de VGD een krachtige en actieve werving aanpakken. Door de vele kleine aanvullende pensioentjes van de leden is alleen een lage contributie haalbaar. De vereniging drijft daarom vooralsnog geheel op vrijwilligers.

Lidmaatschap VGD

Kan iedereen lid worden van de vereniging?
Natuurlijk wil de vereniging zoveel mogelijk leden. Toch zijn er beperkingen en staat het lidmaatschap van de vereniging alleen open voor personen die:
• een pensioen ontvangen van een in Nederland gevestigd pensioenfonds uit de detailhandel in de breedste zin van het woord,
• een uitkering ontvangen door een beëindigde arbeidsrelatie, zoals een WAO-uitkering of afvloeiingsregeling en zo een pensioenaanspraak hebben op een pensioenfonds uit de detailhandel.

Aanmelden

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier, maar ook direct via Lid worden. Na ontvangst van uw aanmelding worden uw gegevens gecontroleerd en wordt u een persoonlijk registratienummer (5-cijferig lidnummer) toegekend. Dit registratienummer vindt u altijd op de adressticker van ons informatieblad OutFit. Raakt u uw registratienummer kwijt, dan kunt u het opnieuw opvragen bij de ledenadministratie: ledenadministratie@v-g-d.nl.

Contributie

De contributie bedraagt voor 2019 € 15,00 per jaar, dus voor € 1,25 per maand worden uw belangen behartigd! Dit bedrag is zo laag mogelijk gehouden om iedereen in de gelegenheid te stellen lid te worden. Uiteraard is een extra vrijwillige bijdrage ter dekking van de kosten zeer welkom.

Contributiebetaling

Om kosten te besparen innen wij de contributie met een machtiging voor automatische incasso. Een eenmaal verstrekte machtiging kunt u te allen tijde weer intrekken. Als u het niet eens bent met het ingehouden bedrag kunt u uw bank binnen 56 dagen na inning opdracht geven het geïnde bedrag terug te storten op uw rekening.
U kunt natuurlijk ook uw contributie en eventuele vrijwillige bijdrage zelf storten op rekening NL 66 INGB 0000423595 ten name van Ver. van Gepensioneerden uit de Detailhandel te Leiderdorp, onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer.