In juli 1987 werd in Rotterdam officieel de Vereniging van Gepensioneerden KBB opgericht, een belangenvereniging voor gepensioneerden uit het voormalige KBB-concern. Na de fusie tussen Vendex en KBB in 2001 werd dit de Vereniging van Gepensioneerden Vendex KBB. Het lidmaatschap van de vereniging werd opengesteld voor alle gepensioneerden uit het nieuwe concern VendexKBB. De vereniging groeide in korte tijd van ongeveer 900 leden tot bijna 2800 leden. Het pensioenfonds van VendexKBB is in 2007 gefuseerd met het Bedrijfstak Pensioenfonds Detailhandel. De Vereniging van Gepensioneerden Vendex KBB heeft zich gelijktijdig omgevormd tot de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel. Daarmee nam de VGD een unieke plaats in als eerste en enige Vereniging van Gepensioneerden binnen een Bedrijfstak Pensioenfonds in Nederland. De VGD was toen in het bestuur van het Pensioenfonds VendexKBB en in de toenmalige pensioenraad werd een aantal zetels bezet door bestuursleden van de vereniging. Per 1 juli 2014 is, op grond van de nieuwe bestuursstructuur van het Pensioenfonds Detalhandel, de VGD met drie leden vertegenwoordigd in het Verantwoordingsorgaan van het Bpf-D.

Fusie

In 2007 heeft de nieuwe eigenaar, Maxeda BV, een fusie gerealiseerd van de Stichting Pensioenfonds VendexKBB met de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel. Nadat de Stichting Pensioenfonds Vendex KBB was overgegaan in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel, heeft het bestuur van de vereniging zich beraden op haar positie en de toekomst voor de vereniging door de haalbaarheid te onderzoeken van één grote belangenvereniging voor alle pensioengerechtigden uit het Pensioenfonds Detailhandel. In een extra ALV in oktober 2007 werden de nieuwe statuten unaniem door de leden goedgekeurd en op 14 november 2007 notarieel gepasseerd.

Wettelijk kader

In juli 2008 werd er door de Tweede Kamerleden Koser Kaya (D66) en Blok (VVD) een voorstel van wet ingediend voor wijziging van de Pensioenwet. In dit voorstel wordt de medezeggenschap van gepensioneerden in pensioenfondsbesturen nog nadrukkelijker geregeld en worden pensioenfondsen verplicht mee te werken aan het oprichten en in stand houden van verenigingen van gepensioneerden. Dit voorstel is door de Tweede Kamer aanvaard en in januari 2012 door de Eerste Kamer goedgekeurd. Gepensioneerden en hun organisaties hebben lang gestreefd naar medezeggenschap in bestuur en andere organen van hun pensioenfondsen. Na de goedkeuring van dit wetsvoorstel is hiervoor een wettelijk kader ontstaan. Mede naar aanleiding van deze nieuwe wetgeving en de turbulente ontwikkelingen in heel pensioenland heeft het bestuur van de vereniging zich opnieuw beraden op haar positie en de toekomst van de vereniging.

Wijziging statuten

Naast het Pensioenfonds Detailhandel en Wonen bestaan nog een aantal andere, aan de detailhandel gerelateerde, bedrijfstakpensioenfondsen. Bij vele van deze pensioenfondsen bestaan geen belangenverenigingen. Dit bleek ook zo te zijn bij een aantal ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen, gerelateerd aan de detailhandel. Daarom is het lidmaatschap van de belangenvereniging VGD opengesteld voor alle gepensioneerden met een pensioen van elk ondernemings- en bedrijfstakpensioenfonds in Nederland, gerelateerd aan de detailhandel. Tevens werd in de statuten verankerd dat ook werkenden van 60+ lid kunnen worden. Zo ook de partners en nabestaanden van onze leden kunnen lid zijn van onze vereniging
Hierdoor komt het aantal potentiële leden van de belangenvereniging op ongeveer 300.000.
In de Algemene Ledenvergadering van 2 mei 2012 werd dit voornemen van het bestuur met algemene stemmen aangenomen en werd een statutenwijziging goedgekeurd. Een grote stap voorwaarts in de groeimogelijkheden van de vereniging en nog belangrijker: de belangenvertegenwoordiging voor vele leden Zie ook: Statuten VGD 2012