Pensioenfonds Wonen:

Dit is een gesloten fonds. Er komen daardoor geen nieuwe deelnemers bij. De pensioenopbouw voor nog actieve medewerkers van deze branche zijn ondergebracht bij het pensioenfonds detailhandel. Dit is een beslissing van de Sociale Partners. Het VO kon hierover geen advies uitbrengen.

De bezittingen en de verplichtingen van het gesloten fondsmoeten op termijn elders worden ondergebracht. Het Bestuur heeft een plan opgesteld om te komen tot een afgewogen beslissing. Vanaf de start van deze zoektocht naar de voor de deelnemers van het gesloten fonds beste oplossing heeft het VO deelgenomen.

Uiteindelijk zal het VO om advies worden gevraagd.

Verdere informatie is te vinden in het jaarverslag van het VO, dat is opgenomen in het jaarverslag van het fonds. www.pensioenfondswonen.nl  Een verkort jaarverslag is in voorbereiding.

 

Pensioenfonds detailhandel:

Het VO heeft einde 2018 een werkplan opgesteld. Daarin zijn de ambitie en de taken beschreven.

Kort gezegd is de ambitie om een volwassen onderdeel te zijn van het bestuurlijk kader (Bestuur, Raad van Toezicht, Verantwoordingsorgaan.)

Het VO ziet toe op een evenwichtige afweging van belangen bij de besluitvorming door het Bestuur. Besluiten zullen worden getoetst aan de gevolgen voor de betrokken doelgroepen.

Daarnaast heeft het VO ook wettelijk geborgde taken en adviesrechten, zoals reeds beschreven in de bovenstaande tekst.

Omdat de strategie van het Bestuur gericht is op het zijn van het toonaangevende pensioenfonds in de branches van de handel is adviesrecht over overnames belangrijk.

 

Werkwijze van het VO.

Het VO heeft een ambtelijke ondersteuning. (Secretaris)

Het dagelijks bestuur van het VO kent op dit moment naast de voorzitter 2 vacatures. Dit is een punt van aandacht.

Onderwerpen worden voorbereid in vier werkgroepen: Risk en Finance, pensioenen, vermogensbeheer, en communicatie. Dit loopt gelijk op met de werkgroepen van het bestuur.

De resultaten worden besproken binnen het VO.

Het VO vergadert regelmatig in eigen kring en bereidt de vergadering met het Bestuur voor. Het VO vergadert daarna met het Bestuur. (In 2019 was dat 7 x) Daarnaast nemen VO leden deel aan themadagen, bv. van de Pensioenfederatie.

 

 

Speerpunten van het VO Detailhandel.

Voor 2019 werden de volgende drie speerpunten benoemd: communicatiebeleid, implementatie MVB-beleid (maatschappelijk verantwoord beleggen) en fusies en consolidaties.

- Communicatiebeleid.

Het VO heeft positief geadviseerd over het driejaarlijks communicatiebeleidsplan. Afgesproken is dat het VO voortdurend betrokken wordt bij het communicatiebeleid. Op initiatief van het VO zal een verkort jaarverslag worden gepubliceerd.

- MVB-beleid. (Maatschappelijk verantwoord beleggen)

Bestuur en VO vinden dit een belangrijk thema. Het beleid wordt verder vormgegeven samen met partners en soms door uitvraging bij deelnemers.

Op dit moment heeft het VO geen wettelijk recht op advies over maatschappelijk verantwoord beleggen als onderdeel van het vermogensbeleid.

Het uitbrengen van ongevraagd advies is een belangrijk middel om de opvattingen van het VO met het Bestuur te bespreken. Hierdoor geeft het VO het belang van een onderwerp aan. Dit wordt ook in het jaarverslag van het VO vermeld.

Afgesproken is dat het VO regelmatig geïnformeerd wordt over de voortgang van dit beleid. In themabijeenkomsten is dan ruimte voor toelichting en discussie. Aan de orde komen dan: het uitsluiten van organisaties en het aandringen op verbeterplannen.

- Fusies en Consolidaties.

Aansluitend op groeistrategie van het Bestuur verwacht het VO-adviesaanvragen over fusies en overnamen. In de vergaderingen met het Bestuur heeft dit punt voortdurende aandacht

 

Verdere activiteiten.

Het VO is door het Bestuur regelmatig geïnformeerd over de overgang naar een andere pensioenuitvoerder. Dit is een complex traject. Het VO heeft geen adviesrecht en heeft besloten dat ongevraagd advies uitbrengen geen toegevoegde waarde heeft.

In 2019 is positief advies uitgebracht over het beloningsbeleid van het fonds, voor bestuur, RvT, VO en pensioenbureau.

 

Verdere informatie is te vinden in het jaarverslag van het VO, dat is opgenomen in het jaarverslag van het fonds. www.pensioenfondsdetailhandel.nl Een verkort jaarverslag is in voorbereiding.