Jaarverslag van het Pensioenfonds Detailhandel over 2017.


27-9-2018 Net als in 2016 omvat het verslag 128 pagina’s , waarvan 38 pagina’s worden besteed aan foto’s van werkenden  en gepensioneerden in de detailhandel. Het verslag ziet er verzorgd uit en leest prettig , zonder in te populaire taal  te vervallen. En aangezien er in 2017 geen echt grote gebeurtenissen hebben plaats gevonden moet je oppassen het niet saai te gaan vinden.

 

 


Direct aan het begin worden de belangrijkste cijfers van 2017 gegeven.|

De geïnde premie steeg van 446,5 naar 552,5 miljoen of wel met 12,4 %, vooral door verhoging van het premiepercentage.
De kostprijs , op basis van de voorgeschreven berekeningsmethode , steeg eveneens met ruim 12 % van 636,9 naar 782,6 miljoen.

Dat betekende wel dat er , om de nieuwe rechten in te kopen  , 230 miljoen ten koste van  de in het verleden opgebouwde rechten  moest worden bijgepast.

Met sociale partners is afgesproken dat een te lage premiedekkingsgraad over 2017 en 2018 , per 1 januari 2019 zal leiden tot een verhoging van de premie die werkgevers betalen en tot een verlaging van de opbouw voor actieven , zodanig dat de premiedekkingsgraad tenminste 95 % zal bedragen. Inmiddels is een groot deel van 2018 voorbij en lijkt het er op dat deze maatregelen per 1 januari 2019 noodzakelijk worden.

In de laatste 3 jaar is ruim 500 miljoen uit de pot van opgebouwde rechten van actieven , slapers en gepensioneerden gebruikt om de nieuwe rechten te kunnen inkopen.

Het rendement op de beleggingen bedroeg 4,32 % tegen 8,84 % in 2016.Gezien het grote aandeel rentegevende beleggingen , die in 2017 een negatieve opbrengst hadden door de lage rentestand, maar verplicht worden aangehouden geen slecht resultaat. En indien dit een reeks van jaren wordt volgehouden, voldoende om te kunnen indexeren .Maar zover is het nu nog niet. We weten dat de dekkingsgraad in 2018 nauwelijks is veranderd ten opzichte van eind 2017.En dat betekent dat ook eind 2018 de kans op indexatie minimaal is.(als de rente tenminste niet sterk veranderd). Als nieuwe beleggingscategorie werden hypotheekverstrekkingen toegevoegd.

Het rendement op de beleggingen wordt in 2017 geheel behaald op effecten en een klein deel op onroerend goed. De vastrentende waarden inclusief de renteafdekking leed  verlies. Hierin zit dan ook het grote verschil met 2016.

Het pensioenfonds heeft er toe besloten om de pensioenleeftijd nog niet naar 68 jaar te verhogen , en heeft als compensatie het opbouwpercentage verlaagd van 1,75 naar 1,622 %.

In het verslag wordt uitvoerig stilgestaan bij het beleid van maatschappelijk verantwoord beleggen. Het aanspreken van bedrijven op hun beleid begint resultaten op te leveren.

In 2017 werden de activiteiten van Bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) Tex en Pensioenfonds schoenmakerij in Detailhandel geïntegreerd. Het verslag geeft voor het eerst een duidelijk inzicht in de kosten van bestuur en toezicht. Vanaf 1 januari 2018 gaan de actieven van (Bpf) Wonen hun pensioen opbouwen bij ons Detailhandel fonds.

Per eind 2017 waren er 99249  gepensioneerden , waarvan 80742 met een ouderdomspensioen. Voorlopig voldoende potentieel voor onze vereniging , maar hoe hen te activeren om lid te worden.

Waarnemer, September 2018.

U vind het Jaarverslag Pensioenfonds Detailhandel 2017 ook door op de afbeelding van het voorblad te klikken!!Terug naar Pensioenfonds