Column: De deelnemer centraal

15-11-2017

Eindelijk hebben we dan een nieuwe kabinet, een regeerakkoord en een nieuwe bewindspersoon die verantwoordelijk is voor de aanvullende pensioenen. Nimmer is er in een regeerakkoord zoveel tekst gewijd aan de aanvullende pensioenen. Dit en het feit dat pensioenen tot de portefeuille van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) behoren, zijn indicaties dat pensioen een belangrijk dossier is voor dit nieuwe kabinet.

De boodschap in het regeerakkoord is niet verassend. Er is nauw aangesloten bij de teksten die tot op heden door de Sociaaleconomische Raad (SER) zijn geproduceerd. Daarbij past ook de uitgestoken hand van het kabinet in de richting van de sociale partners om samen tot de gewenste aanpassingen van het pensioenstelsel te komen. De nieuwe minister, Wouter Koolmees, staat voor de opgave om sociale partners en de coalitiepartijen allemaal op één lijn te krijgen en te houden op dit uitdagende dossier. We wensen hem veel succes toe in zijn nieuwe functie en kijken uit naar een goede samenwerkingsrelatie met hem.

De tekst in het regeerakkoord over pensioenen omvat 978 woorden. Het woord “deelnemer” komt vier keer voor; veertien keer valt het woord “Kabinet” naast acht keer “SER”. Als u op deze manier teksten van de SER of zelfs die van de Pensioenfederatie aan een onderzoek onderwerpt, zult u waarschijnlijk tot een vergelijkbaar resultaat komen. Je kan soms je twijfels hebben of door de rekensommen, techniek en dogmatiek bij de zoektocht naar een alternatief pensioencontract de deelnemer niet te veel uit beeld verdwijnt.

Toch doen we het allemaal voor die deelnemer en staat deze bij ons wel degelijk scherp op het netvlies. Zo pleiten we al langere tijd om te komen tot lagere btw-lasten voor de pensioenfondsen. Voor meer dan 5 miljoen deelnemers zijn de uitvoeringskosten met 10 tot 17% gestegen! Dit voelen de deelnemers direct in hun pensioenuitkering. Ook willen we dat fondsen makkelijker kunnen fuseren en zo hun streven de uitvoeringskosten laag te houden kunnen realiseren. Op die manier komen de premies voor de deelnemer bij zijn uitkering terecht in plaats van bij de kosten van de uitvoering. Met betrekking tot netto pensioen willen we dat de deelnemer aan een netto pensioenregeling de mogelijkheid heeft om, naast een vaste uitkering, ook een variabele uitkering in te kopen. Bij bedrijfstakpensioenfondsen is dat nu onmogelijk en daarmee wordt de deelnemer een keuzemogelijkheid onthouden. Allemaal dossiers waarvan het belang van de deelnemer direct aanwijsbaar is. Dossiers die nu op het bordje van minister Koolmees liggen en hem de gelegenheid geven op korte termijn leuke dingen voor de deelnemer te doen.

Het is dan ook prachtig dat zijn eerste debat met de Tweede Kamer over pensioenen het wetsvoorstel automatische waardeoverdracht van kleine pensioenaanspraken betreft. Een wetsvoorstel waaraan door Pensioenfederatie, Verbond van verzekeraars en SZW eendrachtig is gewerkt. Dat wetsvoorstel zorgt ervoor dat de deelnemer uiteindelijk een pensioenuitkering krijgt in plaats van dat de voor hem ingebrachte premiegelden hun pensioenbestemming verliezen. In de samenwerking om het wetsvoorstel voor elkaar te krijgen waren uitvoerbaar, haalbaar, uitlegbaar en gericht op de deelnemer de kernbegrippen. Er is pragmatisch te werk gegaan, dogmatische discussies bleven achterwege en waar nodig werd een compromis gesloten. Het eindresultaat mag er straks zijn.

Het zou mooi zijn als we met dezelfde kernbegrippen en dezelfde werkhouding de komende jaren eendrachtig werken aan dat alternatieve pensioencontract. Wij zijn er klaar voor.

Gerard Riemen, directeur Pensioenfederatie 

Bron: Column Pensioenfederatie


Kortingen dreigen nog bij twee derde van de pensioenen

3-11-2017: Het aantal pensioenfondsen met een dekkingsgraad waarbij gekort moet worden, neemt af door de stijgende dekkingsgraden.
Lees meer

3-11-2017 Nieuwsbrief KNVG 2 november 2017

De niewsbrief van de KNVG van 2 november 2017!…
Lees meer

Netspar: ‘Nabestaandenpensioen schiet vaak te kort’

3-11-2017: Nederlanders zijn lang niet altijd verzekerd van een goed nabestaandenpensioen.
Lees meer

Nieuwsbrief TKP

30-10-2017: De nieuwsbrief TKP van oktober 2017
Lees meer

Krijgt de gepensioneerde waar hij recht op heeft ?

22-10-2017: Er wordt veel onzin verteld over de positie van gepensioneerden en deelnemers van pensioenfondsen.
Lees meer

KNVG Nieuwsbrieven

13-10-2017 Nieuwsbrieven KNVG
Lees meer

Gepensioneerden willen meepraten over vernieuwd pensioenstelsel

12-10-2017: De beide koepels van gepensioneerden, KNVG en NVOG, dringen er bij de regeringspartijen en het nieuwe kabinet gezamenlijk op aan de vertegenwoordigers van de gepensioneerden en de jongerenorganisaties nauw te betrekken bij de overgang naar een vernieuwd pensioenstelsel.
Lees meer

Prinsjesdag 2017 is voorbij, en wat nu?

7-10-2017: De hoeden zijn zorgvuldig opgeborgen, alle paarden staan op stal en de troonrede is voorgelezen. KBO-PCOB liet tijdens en na de troonrede meteen van zich horen, want het is van essentieel belang dat álle senioren profiteren van economische vooruitgang.
Lees meer

Prinsjesdag: wachten op een nieuw kabinet

27-09-2017: Het huidige kabinet laat veel ruimte voor het volgende kabinet. Dat geldt ook voor het belangrijkste pensioenonderwerp: de overgang naar een nieuw stelsel.
Lees meer

KNVG nieuwsbrief september 2017

14 september 2017: Nieuwsbrief KNVG september 2017
Lees meer

Kleine pensioenen vanaf 2018 bundelen

4 september 2017: Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen binnenkort kleine pensioenen bij elkaar optellen in plaats van deze uit te keren.
Lees meer

Financiële opzet en informatie Voor Pensioenuitvoerders

8-8-2017: Voor veel pensioenfondsen is de kans op korten toegenomen en is het verlenen van indexatie niet mogelijk.
Lees meer